CFO)开设IFFO汉语网站

CFO)开设IFFO汉语网站。CFO)开设IFFO汉语网站。CFO)开设IFFO汉语网站。CFO)开设IFFO汉语网站。CFO)开设IFFO汉语网站。CFO)开设IFFO汉语网站。国际鱼粉及鱼油组织(InternationalFishmealandFishOil0rganization,IFFO)表示将通过中国饲料联机系统(ChinaFeedOnline,CFO)开设IFFO中文网站,可联结至大多数中国饲料产业的网站,该系统用户大多是中国饲料制造商。另外CFO亦架设囊括中国饲料产业发展的英文网站(http://www.chinafeedonline.com)。

发表评论